หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0094 - โอวาทของอาจาร์ สุมน มงคะ

คนที่มีใจ เมตตา กรุณา สงสารคนที่ได้รับทุกข์ หรือคนที่มีฐานะตำกว่าตน มีความประพฤติ และ ปฎิบัติ ในสิ่งที่สังคมยอมรับ โดยทั่วไปว่า เป็นสิ่งที่ดีงานถูกต้อง ตามธรรมนองครองธรรม เอาใจเขา มาใส่ใจเรา,ไม่หลงผิดคิดว่าตนดีกว่าคนอื่น หรือคนอื่นต่ำต้อยกว่าตนเสมอไป

ชาติกำเนิด และตระกูล หาได้เป็นเครื่องชี้ว่า จะเป็นผู้ดี ได้ไม่

คนทุกฐานะ,ทุกวัย จะด้วยวัยวุฒิ หรือชาติวุฒิ หรือ ชาติกำเนิด ก็ตาม "ย่อมเป็นผู้ดีได้ และอาจไม่เป็นผู้ดีก็ได้ ตามกาละเทศะ หรือทุกกาละเทศะ

ชาติกำเนิด หรือ ผิวพรรณ หาได้เป็นเครื่องชี้ว่า "ต้องเป็นผู้ดี หรือ ไม่เป็นผู้ดีอย่างใดไม่"

การศึกษาเป็นเพียงอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพ หาใช่จะเป็นเครื่องบังคับ หรือชี้บอกความเป็นผู้ดีเสมอไปไม่

ทุกคนมีโอกาสจะเป็นผู้ดี หรือ ไม่เป็นผู้ดี ได้เสมอ


ที่มา : โอวาทของ อาจารย์ สุมน มงคะ เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2516 ในหนังสือรุ่นที่ 1