หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0096 - คาถา "อายุยืน"

"ผู้กราบไหว้ อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นปกติ

ต่อผู้ใหญ่ , ผู้มีคุณ

คุณธรรมสี่ประการคือ

อายุ วรรณะ สุขะ พละ

ย่อมเจริญแก่เขาเป็นนิตย์"

(ที่มา : หนังสือ "พุทธวาทีในพระไตรปิฎก" หน้า ๑๑๐ ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร)