หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

124 - พระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่ทราบว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคน จริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)