หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก พุทธทาสภิกขุ
จัดทำขึ้นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอขอบพระคุณ
ท่านเมตตา พานิช เมตตาอนุญาตให้ผลิตเผยแพร่

ดูสารบัญรายชื่อธรรมเทศนาทั้งมดของ พลวงพ่อพุทธทาส คลิ๊กที่นี่