หน้าเว็บ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สารบัญรายชื่อธรรมบรรยาย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

อยู่ระหว่างอัปเดทเว็บบล๊อก 23-5-2559
- บุญบาปเกิดที่ใจ ดูคลิ๊กที่นี่

สารบัญรายชื่อธรรมบรรยาย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

- ชีวิตเกิดตายตลอดเวลา ดูคลิ๊กที่นี่
- ความสุขในนิพพาน ดูคลิ๊กที่นี่
ตัวมานะทิฏิ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตั้งสติระวังจิต - ความตายเป็ยภัยอันใหญ่หลวง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เกิดมาเป็นทุกข์ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตั้งใจไว้ก่อน - ตายได้ตลอดเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ใจกลัวกิเลส - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ฟังแล้วจดจำนำไปปฏิบัติ - สัจจะบารมี - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เรือนกายเรือนใจ - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทำจริงๆ ภาวนาจริงๆ - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สมมุติสงฆ์ - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ใจมีที่พึ่ง - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาล้างใจให้สอาด - จิตโมหะ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อบรมธรรมะคณะผ้าป่า - การปฏิบัติภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สมถะภาวนา - กระแสของโลก - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธปฏิปทา - รวมลงที่ใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ปฏิปทาของพระพุทธเจ้า - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระพุทธเจ้า (๒) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พญามาร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระพุทธเจ้าออกบวช - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทิฏฐิของนักบวช - การพิจารณากาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ไม่ตามใจกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บาป บุญให้ผลตลอดเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มรณะภัย - หนาว - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กายเป็นเพียงธาตุสี่ - ไม้ตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อภัยทาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ปัญญาบารมี หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ดินพอกหางหมู - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บุญของการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ที่เสื่อมที่เจริญของศาสนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ปริยัติ ปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
วางเฉยเหมือนแผ่นดิน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ศีลวิสุทธิ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เวสสันดรบารมี (๒) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธจิตห้าประการ (๒) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จงกำหนดเห็นความตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จิตหลงกายเป็นทุกข์ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
คายกิเลสคืนให้โลก - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความท้อถอย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
นิวรณ์ห้า (๑) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ขันธมาร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พูดดี คิดดี ทำดี - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กาย ใจเป็นบุญ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กรรมฐานห้า - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อาการ ๓๒ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บ้าแบกหิน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตั้งใจให้ได้ทุกกาล - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทาน ศีล ภาวนา (๒) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เตือนใจนักภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ละกิเลสตัณหา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระพุทธบาทสี่รอย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุบายธรรม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สังขารเกิดดับ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เลิกละบาปประกอบบุญ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตั้งจิตไม่ย่อท้อ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ศรัทธาปัญญา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาให้หลุดสมมุติโลก - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทำจริงๆปฏิบัติจริงๆ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทำ พูด คิด - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เกิดมาได้อะไร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความเข้าใจในธรรม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ชีวิตคือการต่อสู้ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
การภาวนาไม่ใช่ของทำเล่น - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาให้จิตตั้งมั่น - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาเอาใจสอนใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อนาปานุสสติกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาดูมรณะกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สมถะ วิปัสสนากรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
แก่นั่งง่วงนอน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทโธอยู่ที่ใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ให้รู้ด้วยการกระทำ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ให้ลดละทิฏฐิมานะ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ผู้เข้าถึงศาสนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ธรรมปีติ - ยินดีในธรรม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธรัตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุเบกขา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธคุณ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อย่าสำคัญผิด - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กิเลสเป็นของละได้ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
โลกธรรม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เคารพล้างกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เตือนใจให้มีสติทุกเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จุดเริ่มแรกของนักบวช - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ผลคือความสุข - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พรหมวิหารสี่ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กรรมฐานห้า - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
ชีวิตเป็นของน้อย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ละกิเลสหรือเอากิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สงบจึงเป็นสุข - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อบรมโยมกรุงเทพ 8 ตค 32 - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ปิดอายตนะ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บาปออย่าไปทำ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มดแดงไต่ขอบด้ง ๒ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธโอวาท - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สละชีวิตเป็นทาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สัจจอธิษฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ชีวิตเกิดตายตลอดเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ธรรมะวันออกพรรษา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระธรรมเตือนใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ลิงติดตัง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
รู้แจ้งโลก - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กรรมเป็นของๆตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความสุขในนิพพาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธจิตของพระพุทธเจ้า - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตนเป็นที่พึ่งของตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาในจิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อานิสังส์ของการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทาน ศีล ภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สงครามภายใน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กลัวมารกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาดูให้รู้แจ้ง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
แนวทางฝึกฝนอบรมตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
หญ้าปรกตอ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
การพิจารณากาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทางรู้แจ้งเห็นจริง - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ร่างกายเป็นยาหม้อใหญ่ - อาการ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุบายธรรมภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สังขารมาร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความอดทน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
รวมจิตให้เป็นหนึ่ง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เราต้องตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ใจวานร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บารมี ๑๐ เมตตาภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ดับไฟกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สังโยชน์ ๓ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อสุภกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ดูมรณะกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
นักภาวนากลัวตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เข้าถึงด้วยการปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุบายสร้างบารมี - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ฝึกจิตให้มีอุเบกขา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กาย เวทนา จิต ธรรม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทรมานตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มหาสติมหาพิจารณา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สอนใจตัวเอง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาฆ่ากิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สิ่งไม่ดีให้เลิกละ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สงบที่จิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อริยสัจจัง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อนัตตา - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
มรณะกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บุญอยู่ที่ใจ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาในกาย วาจา จิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทำจิตให้มีอารมณ์เดียว หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไป - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
แจ้งที่ใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สุดยอดของการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กิเลสดองอยู่ในจิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ในพรรษาให้ตั้งใจปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อย่าอ้างกาลเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จิตหลงกายเป็นทุกข์ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ปาฯติปาตาเวรมณี - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทโธ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สว่างปัญญา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มีสติเฉพาะหน้า - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มดแดงไต่ขอบด้ง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาให้ใจเหมือนแผ่นดิน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มรณะภัย ๘ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระนิพพานไม่มีเต็ม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ขัดจิตด้วยสมาธิ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เพียรปฏิบัติภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
โลกนี้ไม่เที่ยง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บ่วงมาร - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลักของศีล 8 - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ฟังเพื่อการปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทรมานตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทุกข์เป็นของจริง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ฐานที่ตั้งของจิต หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
วิธีต่อสู้กิเลส หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สำเร็จเพราะความเพียร หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตั้งใจปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
รู้เท่าทันมารกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อรหันต์ในปากเสือ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุธรรมเตือนใจ - ให้ทำให้ปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาขัดจิตขัดใจ - ภาวนาดูของปฏิกูล - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ของจริง - จิตตั้งมั่น - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ต้องเด็ดเดี่ยวเหมือนพระพุทธเจ้า ความตายเลือกไม่ได้ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโน
รู้กิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุบายสร้างสติ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สุนัขหัวบาด - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุบายละความยึดถือ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มรรคผล นิพพานต้องทำเอง หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระบาทสี่รอย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สู้ด้วยการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน (๒) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธเมตตา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มรรคผล นิพพานมีจริง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กิมิชาติ หนอนกินคูถ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สังขารเป็นตัวทุกข์ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระพุทธเจ้าสอนให้ทำให้ปฏิบัติ-ตั้งใจทำ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อาสาวกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จิตรู้แจ้งที่ปัจจุบัน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ฟังดีมีปัญญา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาไว้ก่อน - จิตติดกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
แร่ทองคำ(2) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บุญเก่าหนุนบุญใหม่-รู้แจ้งแล้วละ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อบรมสมาธิภาวนา หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เวสสันดร-บารมี ๑๐-มัชฌิมาปฏิปทา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
แร่ทองคำ(1) - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
ความตายมีอยู่ตลอดเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บารมี ๑๐ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
หลงของเก่าว่าเป็นของใหม่ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ในพรรษาตั้งใจเสียใหม่ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จิตผู้รู้ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กายคตาสติภาวนา ๑ - หลวงปู่สิม พุทธฺาจาโร
พุทโธฝึกสติ - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
อาการ ๓๒ - หลวงปู่สิม พพุทฺธาจาโร
บทปฏิบัติภาวนา - ของจริง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทานอันบริสุทธิ์ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
โลกธรรม ๘ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
การบูชาด้วยการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความยึดถือ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มรณะกรรมฐาน หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทโธอยู่ที่ใจ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

001 - สารบัญรายชื่อธรรมมบรรยาย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง

ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 121-2 วิตก ๒ ส่วน ตอน ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 122 การปฏิบัติทางจิตให้เป็นสมาธิ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 123 กำหนดอสุภนิมิต อสุภสัญญาเพื่อละกามฉันท์
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 124 การแผ่พรหมวิหารธรรมเพื่อลดพยาบาท
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 125 อาหารและอนาหารของกิเลสกองโทสะพยาบาท 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 126 - 1 อาหารของถีนมิทธะ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 126 - 2 อนาหารของถึนมิทธะ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 126-3 ข้อปฏิบัติเพื่อละถีนมิทธะ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 127-1 อาหารของอุทธัจจะกุกกุจจะ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 127-2 อนาหารของอุทธัจจะกุกกุจจะ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 128 อาหารและอนาหารของวิจิกิจฉา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 129-1 พุทธานุสสติ ภควโต - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 129-2 พุทธานุสสติ อรหโต - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่่ 14 ตอนที่ 129-3 พุทธานุสสติ สัมมาสัมพุทธ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 130 จิตสิกขา - ปัญญาสิกขา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 131-1 สติปัฏฐาน ๔ ตอน ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 131 - 2 สติปัฏฐาน ๔ ตอน ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 132 การปฏิบัติกรรมฐาน - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 133 มหาสติปัฏฐานสูตร - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 134 การปฏิบัติทำสติตั้ง - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 135 กำหนดรู้เรา รู้เขา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 136 จิตภาวนา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 137 การปฏิบัติให้ตรงตามตัณหาและทิฏฐิจริต
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 138-1 หัดตาย ๑ สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 138-2 หัดตาย ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14 ตอนที่ 138-3 หัดตาย ก่อนตายจริง 

ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 107-7 ทุกขสมุทัยอริยสัจ ตอน ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 107-7 ทุกขสมุทัยอริยสัจ ตอน ๓ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 107-8 ทุกขนิโรธ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 107-9 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 107-10 มัชฌิมาปฏิปทา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 108 สังขารและวิสังขาร - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 109 ทางให้เกิดปัญญา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 110 ปัญญาเห็นธรรม - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 111 ธรรมชาติของจิต - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 112 ภาวนา ๓ สมาธิ ๓ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 113 สมาธิภาวนา ๔ อย่าง - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 114 วิธีอนุปัสสนา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 115 ทางสายเอก - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 116 - 1 อิริยาบถบรรพและอานาปานบรรพ
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 116-2 สัมปชัญญบรรพ - สมเด็จพระญาณสังวร
ขุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 117 - 1 พิจารณากายโดยความเป็นธาตุธาตุบรรพ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 117-2 - พิจารณากายให้เห็นเป็นสรีรศพ ตอน ๑ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 117-2 พิจารณากายให้เห็นเป็นสรีรศพ ตอน ๒ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 118 พิจารณากำหนดดูภายใน ภายนอกกาย เวทนา จิต ธรรม 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 119 สงัดกาย สงัดจิต สงัดกิเลส - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 120 - 1 เครื่องกำหนดใจ ตอน ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 120 - 2 เครื่องกำหนดใจ ตอน ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 120-3 เครื่องกำหนดใจ ตอน ๓ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 120-4 เครื่องกำหนดใจ ตอน ๔ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 13 ตอนที่ 121 - 1 วิตก ๒ ส่วน ตอน ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร


ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 99-1 แนวปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ โดยอาศัยลมหายใจ
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 99-2 กายานุปัสสนา ๔ ขั้น - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 99-3 เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 99-4 จิตตานุปัสสนา ๔ ขั้น - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 99-5 ธัมมานุปัสสนา ๔ ขั้น - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 100-1 สฬายตนวิภังคสูตร ตอน ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 100-2 สฬายตนวิภังคสูตร ตอน ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 100-3 สฬายตนวิภังคสูตร ตอน๓ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 100-4 สฬายตนวิภังคสูตร ตอน๔ นัย๑
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 100-4 สฬายตนวิภังคสูตร ตอน ๔ นัย๒
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 100-5 สฬายตนวิภังคสูตร ตอน ๕ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 101 ที่เกิดของกิเลส - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 102 วิธีปฏิบัติธรรม - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 103 ขั้นตอนของการปฏิบัติ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 104 ธรรมเครื่องดับสังโยชน์ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 105 ธรรมเครื่องระงับนิวรณ์ ๕ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 106 อุเบกขา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 107-1 ความหมายของอริยสัจ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 107-2 กิจในอริยสัจ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 107-3 ทุกข์ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 107-4 ทุกขสัจ ทุกขทุกข์ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 107-5 ทุกขสัจ สังขารทุกข์ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 107-6 ทุกขสัจ ปรินามทุกข์ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 12/14 ตอนที่ 107-7 ทุกขสมุทัยอริยสัจ ตอน ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร 


ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 79-11 โพชฌงค์ ๗ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 79-12 มรรค ๘ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 80 การอบรมจิต - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 81 กาลเวลา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 82 การปฏิบัติธรรม - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 83 จิตภาวนา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 84 เอกายนมรรค - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 85 กิจของผู้ปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 86 การทำสมาธิในการฟังธรรม - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 87-1 บุคคล ๓จำพวก ตอน ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 87-2 บุคคล ๓จำพวก ตอน ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 88 ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 89 จิตสิกขา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 90 จิตภาวนา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 91 กรรมฐานเบื้องต้น - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 92 สติปัฏฐาน ๔ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 93 อุปการธรรม ๔ ในการปฏิบัติกรรมฐาน
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 94 สติดูลมหายใจ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 95 การปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 96 การปฏิบัติตามแนวองค์ฌาน - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 97 จิตกำหนดรู้วิตก ๒ กอง - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 98-1 นิมิตเครื่องกำหนดหมายของใจ ตอน ๑
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 11/14 ตอนที่ 98-2 นิมิตเครื่องกำหนดหมายของใจ ตอน๒นัย๑  
ชุดอบรมจิต แผ่นที 11/14 ตอนที่ 98-2 นิมิตเครื่องกำหนดหมายของใจ ตอน๒นัย๒  

ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 73-1 อปัณณกปฏิปทา ๑ ธรรมสมาธิ จิตสมาธิ
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 73-2 อปัณณกปฏิปทา ๒ ใช้ปัญญาพิจารณาความถูกต้อง
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 73-3 อปัณณกปฏิปทา ๓ เมตตาพรหมวิหาร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 73-4 อปัณณกปฏิปทา ๔ กรุณาพรหมวิหาร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 73-5 มุทิตาพรหมวิหาร - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 73-6 อปัณณกปฏิปทา ๔ อุเบกขาพรหมวิหาร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 74-1 พรหมวิหาร ๔ ตามแนวโพชฌงค์
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 74-2 พรหมวิหารธรรมในทางปฏิบัติ
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 75 จิตบรรลุนิพพาน - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 76 พัฒนาความสำรวม ความตั้งใจ ความรู้
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 77 ข้อปฏิบัติในทางปัญญา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผนที่ 10/14 ตอนที่ 78 เรียนให้รู้จักธรรม ๕ ส.ค.๓๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-1 สติปัฏฐาน๔ กายานุปัสสนา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-2 เวทนานุปัสสนา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-3 จิตตานุปัสสนา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-4 ธัมมานุปัสสนา นิวรณ์ ๕ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-5 ธัมมานุปัสสนา ขันธ์ ๕ นัย ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-5 ธัมมานุปัสสนา ขันธ์ ๕ นัย ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-6 ธัมมานุปัสสนา อายตนะและสังโยชน์
ชุุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-7 สัมมัปปธาน ๔ ตอน ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-7 สัมมัปปธาน ๔ ตอน ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-8 อิทธิบาท ๔ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-9 อินทรีย์ ๕ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 79-10 พละ ๕ - สมเด็จพระญาณสังวร

ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 68-9 รู้เกิดดับของ กาย เวทนา จิต ธรรม 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 68-10 ฟอกจิตให้พร้อมที่จะรู้อริยสัจ ๔ ทุกข์
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 68-11 ฟอกจิตให้พร้อมที่จะรู้อริยสัจ ๔ สมุทัย
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 68-12 ใช้สติปัญญากำหนดรู้ทุกข์และสมุทัย 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 68-13 พระธรรมคุณ ๖ ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นวิญญูชน
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 68-14 พระธรรมคุณ ๖ กำหนด กาย เวทนา จิต ธรรม
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 68-15 พระธรรมคุณ ๖ จิตที่ควรแก่การเจริญวิปัสสนา
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 68-16 ดูความเกิดดับของขันธ์ ๕ ที่ตัวเอง 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 68-17 สรุปพระธรรมคุณ ๖ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 69-1 พระสงฆ์ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 69-2 สังฆานุสสติ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 69-3 พระสังฆคุณ ๑ สุปฏิปนฺโน - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 69-4 พระสังฆคุณ ๒ อุชุปฏิปนฺโน - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 69-5 พระสังฆคุณ ๓ ญายปฏิปนฺโน - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 69-6 พระสังฆคุณ ๔ สามีจิปฏิปนฺโน - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 69-7 พระสังฆคุณ ๕ อาหุเนยฺโย - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 69-8 พระสังฆคุณ ๖ ปาหุเนยฺโย - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 69-9 พระสังฆคุณ ๗ ทกฺขิเณยฺโย - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 69-10 พระสังฆคุณ ๘ อญฺชลิกรณีโย 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 69-11 พระสังฆคุณ ๙ อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 70 สติปัฏฐาน ๔ ตามนัยที่ทรงสอนพระราหุล 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 71 สติ ขันติ ในการปฏิบัติไตรสิกขา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 72 การเข้าถึงธรรมด้วยสัมมาสติ - สมเด็จพระญาณสังวร 


ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 65-3 พระธรรมคุณ ๓ อกาลิโก นัย ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 65-4 สรุปพระธรรมคุณ ๓ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 66-1 พระธรรมคุณ ๔ เอหิปสฺสิโก นัย ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 66-2 พระธรรมคุณ ๔ เอหิปสฺสิโก นัย ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 66-3 พระธรรมคุณ ๔ เอหิปสฺสิโก นัย ๓ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 67-1 พระธรรมคุณ ๕ โอปนยิโก นัย ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 67-2 พระธรรมคุณ ๕ โอปนยิโก นัย ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 67-3 พระธรรมคุณ ๕ โอปนยิโก นัย ๓ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 67-4 พระธรรมคุณ ๕ โอปนยิโก นัย ๔ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 67-5 พระธรรมคุณ ๕ โอปนยิโก นัย ๕ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-1 พระธรรมคุณ ๖ จิตตานุปัสสนา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-2 พระธรรมคุณ ๖ ธัมมานุปัสสนา นัย ๑
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-2 พระธรรมคุณ ๖ ธัมมานุปัสสนา นัย ๒
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-2 พระธรรมคุณ ๖ ธัมมานุปัสสนา นัย ๓
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-3 พระธรรมคุณ ๖ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-4 พระธรรมคุณ ๖ การเจริญเมตตาตามหลักโพชฌงค์ ๗
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-5 พระธรรมคุณ ๖ การเจริญกรุณาตามหลักโพชฌงค์ ๗
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-6 พระธรรมคุณ ๖ การเจริญมุทิตาตามหลักโพชฌงค์ ๗
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-7 พระธรรมคุณ ๖ การเจริญอุเบกขาตามหลักโพชฌงค์ ๗
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68- 8 พระธรรมคุณ ๖ ตามแนวมหาสติปัฏฐาน นัย ๑
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-8 พระธรรมคุณ ๖ ตามแนวมหาสติปัฏฐาน นัย ๒
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-8 พระธรรมคุณ ๖ ตามแนวมหาสติปัฏฐาน นัย ๓
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-8 พระธรรมคุณ ๖ ตามแนวมหาสติปัฏฐาน นัย ๔


ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 56-1 พระพุทธคุณ ๘ พุทฺโธ ๑ พุทโธ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 56-2 พระพุทธคุณ ๘ พุทฺโธ ๑ ผู้ตื่น - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 56-3 พระพุทธคุณ ๘ พุทโธ ๒ ผู้เบิกบาน 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 56-4 พระพุทธคุณ ๘ พุทโธ ๓ พระผู้พ้น 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 57-1 พระพุทธคุณ ๙ ภควา ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 57-2 พระพุทธคุณ ๙ ภควา ๒ ผู้หัก - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 57-3 พระพุทธคุณ ๙ ภควา ๓ ผู้ประกอบด้วยภคธรรม  
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 57-4 พระพุทธคุณ ๙ ภควา๔ ผู้จำแนกแจกธรรม  
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 57- 5 พระพุทธคุณ ๙ ภควา๕ ผู้จำแนกแจกธรรม 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 57-6 พระพุทธคุณ ๙ ภควา ๖ ผู้คบ ผู้เสพ ผู้กระทำ ซึ่งธรรม
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 57-7 พระพุทธคุณ ๙ ภควา ๗ ผู้มีการไป  
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 57-8 พระพุทธคุณ ๙ ภควา ๘ พระผู้มีการไป 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 58 การภาวนา - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 59 ไตรสิกขา - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่7/14 ตอนที่ 60 การปฏิบัติจิตภาวนา - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 61 สมาธิในสติปัฏฐาน - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 62-1 อุปการธรรมในปฏิบัติจิตตภาวนา นัย ๑ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 62-2 อุปการธรรมในปฏิบัติจิตตภาวนา นัย ๒ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 63-1 ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม นัย ๑ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 63-2 ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม นัย ๒ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 64 พระธรรม ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 65-1 พระธรรมคุณ ๑ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 65-2 พระธรรมคุณ ๒ สนฺทิฏฺฐิโก - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 7/14 ตอนที่ 65 - 3 พระธรรมคุณ ๓ อกาลิโก นัย ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร 


ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 46-7 ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 46-8 ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 47-1 อริยสัจ๔ ในปฏิจจสมุปบาท นัย ๑
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 47-1 อริยสัจ๔ ในปฏิจจสมุปบาท นัย ๒
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 47-2 ความเกิดดับแห่งปฏิจจสมุปบาท
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 48 สรุปสติปัฏฐาน๔ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 49-1 พระพุทธคุณ๑ อรหํ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 49-2 พระพุทธคุณ๑ อรหํ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 49-3 พระพุทธคุณ๑ อรหํ๓ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 49-4 พระพุทธคุณ๑ อรหํ๔ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 50 พระพุทธคุณ๒ สมฺมาสมฺพุทฺโธ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 51-1 พระพุทธคุณ๓ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน นัย ๑
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 51-2 พระพุทธคุณ๓ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน นัย ๒
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 51-3 พระพุทธคุณ๓ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน นัย ๓
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 51-4 พระพุทธคุณ๓ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน นัย ๔
ชุดอบรมจิต แผ่นที่6/14 ตอนที่ 52 พระพุทธคุณ ๔ สุคโต - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผนที่ 6/14 ตอนที่ 53-1 พระพุทธคุณ ๕ โลกวิทู นัย ๑
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 53-2 พระพุทธคุณ ๕ โลกวิทู นัย ๒
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 54-1 พระพุทธคุณ ๖ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ นัย ๑
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 54-2 พระพุทธคุณ ๖ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ นัย ๒
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 54-3 พระพุทธคุณ ๖ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ นัย ๓
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 6/14 ตอนที่ 55 พระพุทธคุณ ๗ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ


ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-12 สัมมาทิฏฐิ๑๒ ตัณหา นัย ๒ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 51/4 ตอนที่ 45-13 สัมมาทิฏฐิ๑๓ เวทนา - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิค แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-14 สัมมาทิฏฐิ๑๔ ผัสสะ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-15 สัมมาทิฏฐิ๑๕ อายตนะ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-16 สัมมาทิฏฐิ ๑๖ นามรูป - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-17 สัมมาทิฏฐิ๑๗ รูป - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-18 สัมมาทิฏฐิ๑๘ วิญญาณ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-19 สัมมาทิฏฐิ ๑๙ สังขาร - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-20 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา นัย ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-20 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา นัย ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-20 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา นัย ๓ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-20 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา นัย ๔ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-21 สัมมาทิฏฐิ๒๑ อาสวะ นัย ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-21 สัมมาทิฏฐิ๒๑ อาสวะ นัย ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-21 สัมมาทิฏฐิ๒๑ อาสวะ นัย ๓ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-22 สรุปสัมมาทิฏฐิ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 46-1 อาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 46-2 อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร นัย ๑ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 46-2 อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร นัย ๒ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 46-3 สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 แผ่นที่ 46-4 วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นัย ๑ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 46-4 วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นัย ๒ 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 46-5 นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจติ แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 46-6 อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ - สมเด็จพระญาณสังวร 


ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 38-4 สัพพาสวสังวรสูตร 4 - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 38-5 สัพพาสวสังวรสูตร 5 - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 38-6 สัพพาสวสังวรสูตร 6 - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 39 อนังคณสูตร - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 40 กรรมฐาน (อิติอุตตกติกนิบาต) - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 41 จิต - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 41-2 จิต วิญญาณ มโน - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 คอนที่ 42 เจโตขีลสูตร - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 43 ขันติ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 44 มาร 5 - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-1 สัมมาทิฏฐิ1 กุศล อกุศล - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-2 สัมมาทิฏฐิ 2 อาหาร - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-3 สัมมาทิฏฐิ 3 อริยสัจ 4 - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-4 สัมมาทิฏฐิ 4 ชรา มรณะ - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-5 สัมมาทิฏฐิ5 ชาติ นัย 1 - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-5 สัมมาทิฏฐิ5 ชาติ นัย 2 - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14/4 ตอนที่ 45-6 สัมมาทิฏฐิ6 ภพ นัย 1 - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-6 สัมมาทิฏฐิ6 ภพ นัย 2 - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-7 สัมมาทิฏฐิ7 อุปาทาน - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-8 สัมมาทิฏฐิ 8 ทิฏฐุปาทาน - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-9 สัมมาทิฏฐิ 9 สืลัพพตุปาทาน - สมเด็จพระญาณสังวร 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-10 สัมมาทิฏฐิ๑๐ อัตตวาทุปาทาน 
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 4/14 ตอนที่ 45-11 สัมมาทิฏฐิ๑๑ สักกายทิฏฐิ - สมเด็จพระญาณสังวร 


ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 21-4 ญาณในอริยสัจ (ทุกข์) - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 22-1 กิจในอริยสัจ ๔ นัย ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 22-1 กิจในอริยสัจ ๔ นัย ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 22-2 อริยสัจ ๔ และปฏิบัติศีลวัตร - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 23 พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 24 สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 25 องค์ฌาน - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผนที่ 3/14 ตอนที่ 26 ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 27 ความว่าง สงบ หลุดพ้น - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 28 ปิยรูปสาตรูป แดนเกิดดับตัณหา
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 29 สัมมาสมาธิ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 30 สรุปมหาสติปัฏฐานสูตร - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 31 สติและปัญญา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 32 ละอาสวะด้วยทัศนะ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 33 ละอาสวะด้วยอินทรียสังวร - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 34 จิตที่ประกอบด้วยกุศลราศี - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 35-1 เทวธาวิตักกสูตร ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 35-2 เทวธาวิตักกสูตร ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 36-1 วิตักกสัณฐานสูตร ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่3/14 ตอนที่ 36-2 วิตักกสัณฐานสูตร ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 37 สัลเลขปฏิบัต - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 38-1 สัพพาสวสังวรสูตร ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 38- 2 สัพพาสวสังวรสูตร ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 3/14 ตอนที่ 38-3 สัพพาสวสังวรสูตร ๓ - สมเด็จพระญาณสังวร 


ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 10-2 กรรมฐาน ๒และหัดกำหนดสติ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 10-3 กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐาน - พระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 10-4 กรรมฐานที่เป็นบุพภาค - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 11-1 สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 11 -2 กำหนดลมหายใจเข้า ออก - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14ตอนที่ 11-3 สติรู้กายทั้งหมด (หายใจเข้า ออก)
ชุดอบรมจิต แผ่นที่2/14 ตอนที่ 11- 4 ระงับกายสังขาร (หายใจเข้า ออก)
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 12 สติรู้ลมหายใจ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 14/2 ตอนที่ 13 ดูภายในอินทรีย์๕ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่2/14 ตอนที่ 14-1 สติกำหนดเวทนา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 14-2 สติกำหนดจิต - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 14-3 สติกำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
ชุดแบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 14-4 สติกำหนดดูกาย เวทนา จิต ธรรม
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 15 อิริยาบท รู้อาการของกาย - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจืต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 16-1 พิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นธาตุ
ชุดอบรมจิต แผ่นที่2/14 ตอนที่ 16-2 พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 17 นิวรณ์๕ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 18 ขันธ์ ๕ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 19 อายตนะและสังโยชน์ - สมเด็จพะรญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 20 โพชฌงค์ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 21-1 ทุกข์ ๒ ชั้น - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 21-2 กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ ๕ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 2/14 ตอนที่ 21-3 ทุกข์สมุทัย - สมเด็จพระญาณสังวร 


ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 1 สุญญตา๑ กำหนดป่า แผ่นดิน - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 1-2 สุญญตา๒ กำหนดอากาศ วิญญาณ
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 1-3 สุญญตา๓ อนิมิตเจโตสมาธิ นิพพาน
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 1-4 สุญญตา๔ นิยานิกธรรม - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 1-5 สุญญตา๕ สมาธินิมิต - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 1-6 สุญญตา๖ ศึล สมาธิ ปัญญา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 114 ตอนที่ 1 - 7 สุญญตา ๗ วิธีฟังธรรม ปฏิบัติธรรม
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 2 - อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 3-1 อานาปานสติ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 3-2 - อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 3-3 - อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 3-4 - อนานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 คอนที่ 3-5 อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา นัย ๑
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 4-1 - อานาปานสติสมาธิภาวนา นัย 1
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 4 -1 - อานาปานสติสมาธิภาวนา นัย 2
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 4-2 อานาปานสติขั้นที่ ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 5 - จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 6 - ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 1/14 ตอนที่ 7 - วิมุติจิต - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่1/14 - ตอนที่ 8 - บารมีและอาสวะ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่1/14 - ตอนที่ 9 - ประมวลหลักปฏิบัติ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่1/14 - ตอนที่ 10-1 - อารักขกรรมฐาน นัย ๑ - สมเด็จพระญาณสังวร
ชุดอบรมจิต แผ่นที่1/14 - ตอนที่่ 10-1 - อารักขกรรมฐาน นัย ๒ - สมเด็จพระญาณสังวร 

สิงที่พวกพรหมหวดกลัวสูงสุด คืออะไร พุทธทาสดูสารบัญรายชื่อธรรมเทศนาทั้งมดของ พลวงพ่อพุทธทาส คลิ๊กที่นี่