หน้าเว็บ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สารบัญรายชื่อธรรมบรรยาย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

- ชีวิตเกิดตายตลอดเวลา ดูคลิ๊กที่นี่
- ความสุขในนิพพาน ดูคลิ๊กที่นี่
ตัวมานะทิฏิ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตั้งสติระวังจิต - ความตายเป็ยภัยอันใหญ่หลวง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เกิดมาเป็นทุกข์ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตั้งใจไว้ก่อน - ตายได้ตลอดเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ใจกลัวกิเลส - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ฟังแล้วจดจำนำไปปฏิบัติ - สัจจะบารมี - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เรือนกายเรือนใจ - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทำจริงๆ ภาวนาจริงๆ - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สมมุติสงฆ์ - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ใจมีที่พึ่ง - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาล้างใจให้สอาด - จิตโมหะ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อบรมธรรมะคณะผ้าป่า - การปฏิบัติภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สมถะภาวนา - กระแสของโลก - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธปฏิปทา - รวมลงที่ใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ปฏิปทาของพระพุทธเจ้า - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระพุทธเจ้า (๒) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พญามาร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระพุทธเจ้าออกบวช - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทิฏฐิของนักบวช - การพิจารณากาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ไม่ตามใจกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บาป บุญให้ผลตลอดเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มรณะภัย - หนาว - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กายเป็นเพียงธาตุสี่ - ไม้ตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อภัยทาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ปัญญาบารมี หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ดินพอกหางหมู - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บุญของการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ที่เสื่อมที่เจริญของศาสนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ปริยัติ ปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
วางเฉยเหมือนแผ่นดิน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ศีลวิสุทธิ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เวสสันดรบารมี (๒) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธจิตห้าประการ (๒) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จงกำหนดเห็นความตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จิตหลงกายเป็นทุกข์ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
คายกิเลสคืนให้โลก - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความท้อถอย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
นิวรณ์ห้า (๑) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ขันธมาร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พูดดี คิดดี ทำดี - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กาย ใจเป็นบุญ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กรรมฐานห้า - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อาการ ๓๒ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บ้าแบกหิน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตั้งใจให้ได้ทุกกาล - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทาน ศีล ภาวนา (๒) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เตือนใจนักภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ละกิเลสตัณหา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระพุทธบาทสี่รอย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุบายธรรม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สังขารเกิดดับ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เลิกละบาปประกอบบุญ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตั้งจิตไม่ย่อท้อ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ศรัทธาปัญญา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาให้หลุดสมมุติโลก - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทำจริงๆปฏิบัติจริงๆ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทำ พูด คิด - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เกิดมาได้อะไร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความเข้าใจในธรรม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ชีวิตคือการต่อสู้ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
การภาวนาไม่ใช่ของทำเล่น - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาให้จิตตั้งมั่น - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาเอาใจสอนใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อนาปานุสสติกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาดูมรณะกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สมถะ วิปัสสนากรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
แก่นั่งง่วงนอน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทโธอยู่ที่ใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ให้รู้ด้วยการกระทำ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ให้ลดละทิฏฐิมานะ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ผู้เข้าถึงศาสนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ธรรมปีติ - ยินดีในธรรม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธรัตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุเบกขา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธคุณ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อย่าสำคัญผิด - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กิเลสเป็นของละได้ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
โลกธรรม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เคารพล้างกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เตือนใจให้มีสติทุกเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จุดเริ่มแรกของนักบวช - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ผลคือความสุข - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พรหมวิหารสี่ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กรรมฐานห้า - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
ชีวิตเป็นของน้อย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ละกิเลสหรือเอากิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สงบจึงเป็นสุข - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อบรมโยมกรุงเทพ 8 ตค 32 - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ปิดอายตนะ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บาปออย่าไปทำ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มดแดงไต่ขอบด้ง ๒ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธโอวาท - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สละชีวิตเป็นทาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สัจจอธิษฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ชีวิตเกิดตายตลอดเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ธรรมะวันออกพรรษา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระธรรมเตือนใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ลิงติดตัง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
รู้แจ้งโลก - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กรรมเป็นของๆตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความสุขในนิพพาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธจิตของพระพุทธเจ้า - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตนเป็นที่พึ่งของตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาในจิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อานิสังส์ของการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทาน ศีล ภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สงครามภายใน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กลัวมารกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาดูให้รู้แจ้ง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
แนวทางฝึกฝนอบรมตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
หญ้าปรกตอ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
การพิจารณากาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทางรู้แจ้งเห็นจริง - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ร่างกายเป็นยาหม้อใหญ่ - อาการ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุบายธรรมภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สังขารมาร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความอดทน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
รวมจิตให้เป็นหนึ่ง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เราต้องตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ใจวานร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บารมี ๑๐ เมตตาภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ดับไฟกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สังโยชน์ ๓ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อสุภกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ดูมรณะกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
นักภาวนากลัวตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เข้าถึงด้วยการปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุบายสร้างบารมี - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ฝึกจิตให้มีอุเบกขา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กาย เวทนา จิต ธรรม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทรมานตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มหาสติมหาพิจารณา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สอนใจตัวเอง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาฆ่ากิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สิ่งไม่ดีให้เลิกละ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สงบที่จิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อริยสัจจัง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อนัตตา - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
มรณะกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บุญอยู่ที่ใจ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาในกาย วาจา จิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทำจิตให้มีอารมณ์เดียว หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไป - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
แจ้งที่ใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สุดยอดของการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กิเลสดองอยู่ในจิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ในพรรษาให้ตั้งใจปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อย่าอ้างกาลเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จิตหลงกายเป็นทุกข์ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ปาฯติปาตาเวรมณี - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทโธ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สว่างปัญญา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มีสติเฉพาะหน้า - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มดแดงไต่ขอบด้ง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาให้ใจเหมือนแผ่นดิน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มรณะภัย ๘ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระนิพพานไม่มีเต็ม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ขัดจิตด้วยสมาธิ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เพียรปฏิบัติภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
โลกนี้ไม่เที่ยง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บ่วงมาร - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลักของศีล 8 - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ฟังเพื่อการปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทรมานตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทุกข์เป็นของจริง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ฐานที่ตั้งของจิต หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
วิธีต่อสู้กิเลส หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สำเร็จเพราะความเพียร หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตั้งใจปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
รู้เท่าทันมารกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อรหันต์ในปากเสือ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุธรรมเตือนใจ - ให้ทำให้ปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาขัดจิตขัดใจ - ภาวนาดูของปฏิกูล - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ของจริง - จิตตั้งมั่น - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ต้องเด็ดเดี่ยวเหมือนพระพุทธเจ้า ความตายเลือกไม่ได้ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโน
รู้กิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุบายสร้างสติ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สุนัขหัวบาด - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อุบายละความยึดถือ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มรรคผล นิพพานต้องทำเอง หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระบาทสี่รอย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สู้ด้วยการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน (๒) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทธเมตตา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มรรคผล นิพพานมีจริง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กิมิชาติ หนอนกินคูถ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สังขารเป็นตัวทุกข์ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระพุทธเจ้าสอนให้ทำให้ปฏิบัติ-ตั้งใจทำ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อาสาวกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จิตรู้แจ้งที่ปัจจุบัน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ฟังดีมีปัญญา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ภาวนาไว้ก่อน - จิตติดกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
แร่ทองคำ(2) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บุญเก่าหนุนบุญใหม่-รู้แจ้งแล้วละ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
อบรมสมาธิภาวนา หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
เวสสันดร-บารมี ๑๐-มัชฌิมาปฏิปทา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
แร่ทองคำ(1) - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
ความตายมีอยู่ตลอดเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บารมี ๑๐ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
หลงของเก่าว่าเป็นของใหม่ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ในพรรษาตั้งใจเสียใหม่ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
จิตผู้รู้ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
กายคตาสติภาวนา ๑ - หลวงปู่สิม พุทธฺาจาโร
พุทโธฝึกสติ - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
อาการ ๓๒ - หลวงปู่สิม พพุทฺธาจาโร
บทปฏิบัติภาวนา - ของจริง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ทานอันบริสุทธิ์ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
โลกธรรม ๘ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
การบูชาด้วยการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ความยึดถือ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
มรณะกรรมฐาน หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุทโธอยู่ที่ใจ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร