หน้าเว็บ

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พุทโธอยู่ที่ใจ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


มรณะกรรมฐาน หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ความยึดถือ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


การบูชาด้วยการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


โลกธรรม ๘ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ทานอันบริสุทธิ์ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บทปฏิบัติภาวนา - ของจริง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อาการ ๓๒ - หลวงปู่สิม พพุทฺธาจาโร


พุทโธฝึกสติ - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


กายคตาสติภาวนา ๑ - หลวงปู่สิม พุทธฺาจาโร


จิตผู้รู้ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ในพรรษาตั้งใจเสียใหม่ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


หลงของเก่าว่าเป็นของใหม่ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


บารมี ๑๐ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ความตายมีอยู่ตลอดเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


แร่ทองคำ(1) - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


เวสสันดร-บารมี ๑๐-มัชฌิมาปฏิปทา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อบรมสมาธิภาวนา หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


บุญเก่าหนุนบุญใหม่-รู้แจ้งแล้วละ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


แร่ทองคำ(2) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ภาวนาไว้ก่อน - จิตติดกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ฟังดีมีปัญญา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


จิตรู้แจ้งที่ปัจจุบัน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อาสาวกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


พระพุทธเจ้าสอนให้ทำให้ปฏิบัติ-ตั้งใจทำ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สังขารเป็นตัวทุกข์ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


กิมิชาติ หนอนกินคูถ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


มรรคผล นิพพานมีจริง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


พุทธเมตตา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน (๒) - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สู้ด้วยการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


พระบาทสี่รอย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


มรรคผล นิพพานต้องทำเอง หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อุบายละความยึดถือ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สุนัขหัวบาด - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อุบายสร้างสติ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


รู้กิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ต้องเด็ดเดี่ยวเหมือนพระพุทธเจ้า ความตายเลือกไม่ได้ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโน


ของจริง - จิตตั้งมั่น - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ภาวนาขัดจิตขัดใจ - ภาวนาดูของปฏิกูล - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อุธรรมเตือนใจ - ให้ทำให้ปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อรหันต์ในปากเสือ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


รู้เท่าทันมารกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ตั้งใจปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


สำเร็จเพราะความเพียร หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


วิธีต่อสู้กิเลส หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ฐานที่ตั้งของจิต หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ทุกข์เป็นของจริง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโรทรมานตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ฟังเพื่อการปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


หลักของศีล 8 - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


บ่วงมาร - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


โลกนี้ไม่เที่ยง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


เพียรปฏิบัติภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ขัดจิตด้วยสมาธิ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


พระนิพพานไม่มีเต็ม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


มรณะภัย ๘ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ภาวนาให้ใจเหมือนแผ่นดิน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


มดแดงไต่ขอบด้ง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


มีสติเฉพาะหน้า - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สว่างปัญญา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


พุทโธ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ปาฯติปาตาเวรมณี - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


จิตหลงกายเป็นทุกข์ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อย่าอ้างกาลเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ในพรรษาให้ตั้งใจปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


กิเลสดองอยู่ในจิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สุดยอดของการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


แจ้งที่ใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไป - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ทำจิตให้มีอารมณ์เดียว หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ภาวนาในกาย วาจา จิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


บุญอยู่ที่ใจ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


มรณะกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อนัตตา - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


อริยสัจจัง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สงบที่จิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สิ่งไม่ดีให้เลิกละ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ภาวนาฆ่ากิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สอนใจตัวเอง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


มหาสติมหาพิจารณา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ทรมานตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


กาย เวทนา จิต ธรรม - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ฝึกจิตให้มีอุเบกขา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อุบายสร้างบารมี - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


เข้าถึงด้วยการปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


นักภาวนากลัวตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ดูมรณะกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อสุภกรรมฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สังโยชน์ ๓ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ดับไฟกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


บารมี ๑๐ เมตตาภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ใจวานร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


เราต้องตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


รวมจิตให้เป็นหนึ่ง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ความอดทน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สังขารมาร - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อุบายธรรมภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ความตาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ร่างกายเป็นยาหม้อใหญ่ - อาการ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ทางรู้แจ้งเห็นจริง - ธรรมปฏิบัติ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


การพิจารณากาย - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


หญ้าปรกตอ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


แนวทางฝึกฝนอบรมตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ภาวนาดูให้รู้แจ้ง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


กลัวมารกิเลส - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สงครามภายใน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ทาน ศีล ภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อานิสังส์ของการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ภาวนาในจิต - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ตนเป็นที่พึ่งของตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


พุทธจิตของพระพุทธเจ้า - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ความสุขในนิพพาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


กรรมเป็นของๆตน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


รู้แจ้งโลก - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ลิงติดตัง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


พระธรรมเตือนใจ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ธรรมะวันออกพรรษา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ชีวิตเกิดตายตลอดเวลา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


สัจจอธิษฐาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สละชีวิตเป็นทาน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


พุทธโอวาท - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


มดแดงไต่ขอบด้ง ๒ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


บาปอย่าไปทำ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ปิดอายตนะ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร