หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วิธีนั่งสมาธิไปดูนรก สวรรค์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ลักษณะจิตที่เป็นสมาธิ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ใช้แรงงานอย่างมีความสุข - พระพยอม กัลยาโณ


ทัศนวิสัยผู้บริหารงาน - พระพยอม กัลยาโณ


พลิกของเดิมกลับ - พระพยอม กัลยาโณ


พ่อนี้สำคัญไฉน - พระพยอม กัลยาโณ


โยนิโสมนสิการ - พระพยอม กัลยาโณ


สันติภาพจะมีจริงไหม - พระพยอม กัลยาโณ


หยุดหยาบ - พระพยอม กัลยาโณ


บทบาทของพ่อ - พระพยอม กัลยาโณ


แม่คืออะไร - พระพยอม กัลยาโณ


แรงงานพลังเอฟ - พระพยอม กัลยาโณ


ศาสนาเนื้องอก - พระพยอม กัลยาโณ


สุขเป็น สนุก! - พระพพยอม กัลยาโณ


อย่าขี้เหนียว - พระพยอม กัลยาโณ


อย่ารีบเชื่อ อย่ารีบปฏิเสธ พระพยอม กัลยาโณ


สิทธิการเข้าถึงธรรม - พระพยอม กัลยาโณ


หน้าไหว้หลังหลอก พระพยอม กัลยาโณ


หลัก 3 ดี - พระพยอม กัลยาโณ


อบรมบ่มเพาะ - พระพยอม กัลยาโณ


อย่าหลง - พระพยอม กัลยาโณ


อารมณ์หาที่พึ่ง - พระพยอม กัลยาโณ


อิทธิฤทธิ์กับเทวฤทธิ์ - พระพยอม กัลยาโณ


เอาใจใส่ พระพยอม กัลยาโณ


คุณธรรมนำธุรกิจ - พระพยอม กัลยาโณ


ทำตัวจุ้นจ้าน พระพยอม กัลยาโณ


ธรรมะแก้วิกฤติ - พระพยอม กัลยาโณ


ธรรมะมีฤทธิ์ - พระพยอม กัลยาโณ


ไปวัดทำไม - พระพยอม กัลยาโณ


มรดกพุทธทาส พระพยอม กัลยาโณ


อยู่ดีมีปีติ - พระพยอม กัลยาโณ


โผล่ไม่เป็นที่เป็นทาง - พระพยอม กัลยาโณ


โอกาสดีนาทีทอง ของผู้ใคร่ในบุญ - พระพยอม กัลยาโณ


กิจที่ต้องทำ - พระพยอม กัลยาโณ


พร จริงๆ - พระพยอม กัลยาโณ


หน้าที่ของมนุษย์ พระพยอม กัลยาโณ


แกล้งเป็นพระอรหันต์ - พระพยอม กัลยาโณ


สุขแบบ สว.(3-1-2557) - พระพยอม กัลยาโณ


กูมันมึง (01-02-2558) - พระพยอม กัลยาโณ


อย่าคลำหาฤทธิ์ (05-04-2558) - พระพยอม กัลยาโณ


อาเพศนั้น เป็นไฉน ! - พระพยอม กันยาโณ


คนหลายใจ - พระพยอม กัลยาโณ


ขุมทรัพย์มนุษย์ (13-07-2557) - พระพยอม กัลยาโณ


เชื่อ ! อย่างมี หลัก - พระพยอม กัลยาโณ


อะไรเป็นเสนียดของโลก - พระพยอม กัลยาโณ


ควรเชื่ออะไรดี - พระพยอม กัลยาโณ


วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พลิกบุญ - พระพยอม กัลยาโณ


ขาด ๆ เกินๆ (24-08-2557) - พระพยอม กัลยาโณ


หน้าไหว้หลังหลอก (16-09-57) - พระพยอม กัลยาโณ


พลิกจุงเบย ภาค 1 - พระพยอม กัลยาโณ


พลิกจุงเบย ภาค 2 - พระพยอม กัลยาโณ


ความเห็นที่ถูกต้อง - พระพยอม กัลยาโณ


ธรรมนูญชีวิต ดีไฉน ! - พระพยอม กัลยาโณ


ธรรมอันเป็นที่รัก (23-10-2557) - พระพยอม กัลยาโณ


ธรรมะทำไม (31-08-2557) - พระพยอม กัลยาโณ


ปิดจอดูใจ (05-01-2557) - พระพยอม กัลยาโณ


พื้นฐานทางรอด - พระพยอม กัลยาโณ


พุทธศาสตร์แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง (27-07-2557) - พระพยอม กัลยาโณ


นิพพาน น้อย ๆ (01-06-2557) - พระพยอม กัลยาโณ


ข้อธรรมต่าง ๆ (10-08-2557) - พระพยอม กัลยาโณ


ทำรอบคอบ (01-09-2557) - พระพยอม กัลยาโณ


ยุคสัจจะถดถอย - พระพยอม กัลยาโณ


อารมณ์อยากดับทุกข์ - พระพยอม กัลยาโณ


ก ข ก กา ดับทุกข์ - พระพยอม กัลยาโณ


กระเทาะเปลือก - พระพยอม กัลยาโณ


เกลื่อนกลาดศาสดา - พระพยอม กัลยาโณ


ครองเรือนกับบุญ - พระพยอม กัลยาโณ


ฉลาดในการเปลี่ยนแปลง - พระพยอม กัลยาโณ


เก็บไว้ในใจ - พระพยอม กัลยาโณ


คติธรรมวันเกิด - พระพยอม กัลยาโณ


เจริญเป็นประโยชน์ - พระพยอม กัลยาโณ


ใช้ชีวิต เวลา อย่างมีคุณค่าและสุข ภาค 1 - พระพยอม กัลยาโณ


ใช้ชีวิต เวลา อย่างมีคุณค่าและสุข ภาค 2 - พระพยอม กัลยาโณ


ตั้งกระทู้ธรรม - พระพยอม กัลยาโณ


ตั้งต้นของพรหมจรรย์ พระพยอม กัลยาโณ


ตั้งตนไว้ชอบ - พระพยอม กัลยาโณ


พุทธกรุณา (03-08-2557) - พระพยอม กัลยาโณ


5 สมองแรงงาน - พระพยอม กัลยาโณ


9 ตา ชุด1 - พระพยอม กัลยาโณ


9 ตา ชุด2 - พระพยอม กัลยาโณ


กตัญญู - พระพยอม กัลยาโณ


การทะนุบำรุงศาสนา - พระพยอม กัลยาโณ


กินเปลี่ยนโรค - พระพยอม กัลยาโณ


ทวนกระแส - พระพยอม กัลยาโณ


แทรก ซาก - พระพยอม กัลยาโณ


ต้นทุนของความเป็นมนุษย์ - พระพยอม กัลยาโณ


มรณานุสติ - พระพยอม กัลยาโณ


ตั้งต้นที่ตน - พระพยอม กัลยาโณ


ตัวสกัดกั้น - พระพยอม กัลยาโณ


ทางเลือก - พระพยอม กัลยาโณ


นิมิตร - พระพยอม กัลยาโณ


บรมธรรม แก้วิกฤตการณ์โลก - พระพยอม กัลยาโณ


ปฎิบัติไม่ผิด พระพยอม กัลยาโณ


ปมเขื่อง - พระพยอม กัลยาโณ


ปาฏิหารย์และเทวดา - พระพยอม กัลยาโณ


พ่อแม่สมบูรณ์แบบ บุตรที่ประเสริฐที่สุด - พระพยอม กัลยาโณ



มองเด็กเล่นฝุ่น - พระพยอม กัลยาโณ


รนหาที่ตาย - พระพยอม กัลยาโณ


ระหว่างพุทธะกับไสยาศาสตร์ - พระพยอม กัลยาโณ


รู้คุณรู้โทษ - พุทธทาสภิกขุ


รู้จักคิด - พระพยอม กัลยาโณ


รู้เป้าหมาย - พระพยอม กัลยาโณ


เล่นกันแรง ๆ พระพยอม กัลยาโณ


ศรัทธาของพุทธมามกะ - พระพยอม กัลยาโณ


ศาสนานิยม - พระพยอม กัลยาโณ


สปิริต - พระพยอม กัลยาโณ


ทางสายพระนิพพาน - 01-10 - การทรงอารมณ์เพื่อเข้าสู่พระโสดาบัน - หลวงพ่อฤษีลิงดำ


ทางสายพระนิพพาน - 02-10 - สังโยขน์ของพระโสดาบัน - หลวงพ่อฤษีลิงดำ


ทางสายพระนิพพาน - 03-10 - อารมย์ของพระโสดาบัน หลวงพ่อฤษีลิงดำ


ทางสายพระนิพพาน - 04-10 - อารมณ์ของพระโสดาบันพระสกิทาคามีมรรค หลวงพ่อฤษีลิงดำ


ทางสายพระนิพพาน - 05-10 - การเข้าถึงพระสกิทาคามีมรรค หลวงพ่อฤษีลิงดำ


ทางสายพระนิพพาน - 06-10 - การปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีมรรค - หลวงพ่อฤษีลิงดำ


ทางสายพระนิพพาน - 07-10 - พระอนาคามีมรรค - หลวงพ่อฤษีลิงดำ


ทางสายพระนิพพาน - 08-10 - รุปการปฎิบัติเพื่ออนาคามีผล - หลวงพ่อฤษีลิงดำ


ทางสายพระนิพพาน - 09-10 - อนุโลมและปฎิโลม - หลวงพ่อฤษีลิงดำ


ทางสายพระนิพพาน - 10-10 - ทบทวนการปฎิบัติ และความรู้เดิม - หลวงพ่อฤษีลิงดำ


สารบัญรายชื่อพระธรรมเทศนา หลวงพ่อฤษีลิงดำ

0097 - เป็นพระโสดาบันไม่ใช่ของสูง เป็นของธรรมดา (หลวงพ่อฤษี ลิงดำ)
0098 - เป็นพระโสดาบันไม่ยากเพราะอะไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0099 - การปฎิบัติตนเป็นพระโสดาบัน ไม่ยากเพราะอะไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0100 - การทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบัน ได้ดีน้อยที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0101 - พระโสดาบันเอาอะไรเป็นเครื่องกำหนด (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0102 - สังโยชน์ที่พระโสดาบันพึงตัด (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0103 - พระโสดา สกิทา ไม่เห็นจะมีอะไรยาก (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0104 - การปฎิบัติกรรมฐานของพระโสดาบัน 1 (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0105 - การปฎิบัติกรรมฐานของพระโสดาบัน 2 (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0106 - พระโสดาบันไม่มีอารมณ์สูงพิเศษ ถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลว (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0107 - พระสกิทาคามี ถือ อภัยทานเป็นสำคัญ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0108 - พระสกิทาคามี ทรงคุณธรรมอะไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0109 - พระโสดา สกิทา มีแต่อารมณ์ให้ ไม่มีอารมณ์ขอ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0100 - พระอรหันต์วัดกันที่อารมณ์ไม่ใช่สมาธิ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0111 - การทรงอารมณ์ของพระโสดาบันเป็นอย่างร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0112 - การทรงอารมณ์ของพระสกิทาคามี เป็นอย่างไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ทางสายพระนิพพาน - 01-10 - การทรงอารมณ์เพื่อเข้าสู่พระโสดาบัน - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 02-10 - สังโยขน์ของพระโสดาบัน - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 03-10 - อารมย์ของพระโสดาบัน หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 04-10 - อารมณ์ของพระโสดาบันพระสกิทาคามีมรรค หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 05-10 - การเข้าถึงพระสกิทาคามีมรรค หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 06-10 - การปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีมรรค - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 07-10 - พระอนาคามีมรรค - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 08-10 - รุปการปฎิบัติเพื่ออนาคามีผล - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 09-10 - อนุโลมและปฎิโลม - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 10-10 - ทบทวนการปฎิบัติ และความรู้เดิม - หลวงพ่อฤษีลิงดำ 

ขณะนั่งสมาธิเกิดทุกขเวทนา เช่นความเจ็บปวด ควรทำอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ขั้นของการเกิดสมาธิมี 2 ลักษณะ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ขาเป็นเหน็บชาขณะนั่งสมาธิ จะต้องเปลี่ยนอิริยาบทหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ควรปฎิบัติอย่างไรต่อศาลพระภูมิ จึงจะได้ชื่อว่าไม่งมงาย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


จิตเกิดดับคืออะไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


จิตดั่งเดิม หรือจิตประภัสสร เป็นอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


จิตตกภวังค์เป็นอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


จิตว่าง หรือจิตหลุดพ้นจากกิเลสเป็นอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ทำบุญตักบาตรพระในวันพระญาติมารับส่วนบุญจริงหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ทำไมมรรค ๘ จึงมีปัญญาอยู่ ๒ อย่าง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ทำสมาธิโดยวิธีการเพ่งพิจารณากระดูกต้องทำอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


นั่งสมาธิเกิดร้อนวูบวาบ พร้อมกับสะดุ้ง ต่อไปจะทำอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


นั่งสมาธิมานาน ไม่เคยเห็นนิมิตร เป็นเพราะอะไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


นั่งสมาธิวันละเท่าใด จึงจะรู้ธรรม เห็นธรรมได้ง่าย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือไม่ว่า พระอรหันต์มรณภาพแล้วไปไหน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


มหาสติปัฏฐาน คืออะไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


รูปขันธ์เคลื่อนไหวได้หรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


เรื่องเหล็กไหลของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ลักณะของพระไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นในจิตขณะทำสมาธิ เป็นอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


วิญญาณเป็นของไม่เที่ยง เมื่อคนตายไปแล้วไปเกิดใหม่ แสดงว่าวิญญาณเป็นของเที่ยง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


เวลานั่งสมาธิเหมือนกายจะระเบิด ควรปฎิบัติอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


สุขอันเกิดจากปิติในสมาธิเป็นสุขจริงหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


อย่างไรจึงเรียกว่าผู้ทรงญาณ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ทำอย่างไรจิตจึงจะสงบเป็นสมาธิได้เร็ว และเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้เร็ว หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

มีความเห็นว่าการปฎิบัติสมาธิเป็นเรื่องลึกลับ น่ากลัว ควรทำอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


การแผ่เมตตาให้แก่ผู้คิดร้ายต่อเรา ถ้าจะให้ได้ผลเร็วควรทำอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


คนที่ตายแล้วกลับมาเกิดได้จริงหรือ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


เนวสัญญานาสัญญายตนะ หมายถึงอะไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ขณะนั่งสมาธิ จิตชอบเผลอไปคิดเรื่องต่าง ๆ ทำอย่างไรจิตจึงจะไม่เป็นอย่างนั้น หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


สมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ทำอย่างไรจึงจะดึงผู้ประพฤติผิดให้อยู่ในศิลในธรรมได้ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


การเห็นสีของสมาธิเป็นสีต่าง ๆ เราควรเพ่งสีในจิตหรือไม่ จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


หลวงพ่อบอกว่า ให้กำหนดลงที่จิต ๆ เป็นนามธรรม จะหาจุดที่กำหนดลงตรงไหน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ทำสมาธิ จิตไม่ค่อยอยู่ในคำภาวนา มีวิธีแก้อย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


มีวิธีใดพิจารณาว่าพระธาตุใดเป็นของจริงของปลอม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


คำว่าคนหมดกรรมแล้ว หมายความว่าอย่างไร กรรมนี้เป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


พระพุทธเจ้าละทิ้งลูกน้อยออกบวช ผิดหรือไม่ มีกรรมหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


จะพิจารณาจากสิ่งใดว่าเราสำเร็จในการปฎิบัติธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ศิล ๕ หรือ ศิล อื่น ๆ เกี่ยวกับการปฎิบัติสมาธิมากน้อยอย่างไรหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ทำอย่างไรจึงจะรู้กรรมเก่าในอดีต เพื่อแก้กรรมนั้นให้หมดไป หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


การเห็นนามรูปเกิดดับ เห็นเป็นลักษณะอย่างไร และภูมิจิตอยู่ในขั้นไหน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ขอทราบจิตที่ทราบอริยสัจ ๔ โดยสังเขป หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ผู้ที่ทำสมาธิใหม่ ๆ ควรใช้เวลาทำสมาธิในแต่ละวันเท่าใด จึงจะได้ผล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


การพิจารณาพระไตรลักษณ์ พิจารณาได้ทั้ง กาย เวทนา จิต ธรรม ใช่หรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


การพิจารณาความเป็นธาตุ ๔ นั้น ใช้ได้เฉพาะกายเท่านั้นหรือ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


การพิจารณากายสติให้เห็นเป็นพระไตรลักษณ์ ถือว่ากำลังเดินในอริยมรรค หรือยัง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


จิตที่เป็นฐีติภูตังเป็นโลกุตตรจิตหรือยัง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


รับประทานเนื้อจะเสื่อมจากความเป็นอริยบุุคคลหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


การละความชั่วกระทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีวิธีทำอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ขณะตั้งใจพิจารณากายคตาสติ จิตกลับไปคิดเรื่องอื่น เป็นการดำเนินทางผิดหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


จิต วิญญาณ และร่างกายมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย