หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 5/14 ตอนที่ 45-22 สรุปสัมมาทิฏฐิ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะ - สมเด็จพระญาณสังวร