หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 8/14 ตอนที่ 68-7 พระธรรมคุณ ๖ การเจริญอุเบกขาตามหลักโพชฌงค์ ๗ - สมเด็จพระญาณสังวร