หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 9/14 ตอนที่ 70 สติปัฏฐาน ๔ ตามนัยที่ทรงสอนพระราหุล - สมเด็จพระญาณสังวร http://taniyo.blogspot.com/2016/05/914-69-11.html