หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สารบัญรายชื่อพระธรรมเทศนา หลวงพ่อฤษีลิงดำ

0097 - เป็นพระโสดาบันไม่ใช่ของสูง เป็นของธรรมดา (หลวงพ่อฤษี ลิงดำ)
0098 - เป็นพระโสดาบันไม่ยากเพราะอะไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0099 - การปฎิบัติตนเป็นพระโสดาบัน ไม่ยากเพราะอะไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0100 - การทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบัน ได้ดีน้อยที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0101 - พระโสดาบันเอาอะไรเป็นเครื่องกำหนด (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0102 - สังโยชน์ที่พระโสดาบันพึงตัด (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0103 - พระโสดา สกิทา ไม่เห็นจะมีอะไรยาก (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0104 - การปฎิบัติกรรมฐานของพระโสดาบัน 1 (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0105 - การปฎิบัติกรรมฐานของพระโสดาบัน 2 (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0106 - พระโสดาบันไม่มีอารมณ์สูงพิเศษ ถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลว (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0107 - พระสกิทาคามี ถือ อภัยทานเป็นสำคัญ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0108 - พระสกิทาคามี ทรงคุณธรรมอะไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0109 - พระโสดา สกิทา มีแต่อารมณ์ให้ ไม่มีอารมณ์ขอ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0100 - พระอรหันต์วัดกันที่อารมณ์ไม่ใช่สมาธิ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0111 - การทรงอารมณ์ของพระโสดาบันเป็นอย่างร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
0112 - การทรงอารมณ์ของพระสกิทาคามี เป็นอย่างไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ทางสายพระนิพพาน - 01-10 - การทรงอารมณ์เพื่อเข้าสู่พระโสดาบัน - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 02-10 - สังโยขน์ของพระโสดาบัน - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 03-10 - อารมย์ของพระโสดาบัน หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 04-10 - อารมณ์ของพระโสดาบันพระสกิทาคามีมรรค หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 05-10 - การเข้าถึงพระสกิทาคามีมรรค หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 06-10 - การปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีมรรค - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 07-10 - พระอนาคามีมรรค - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 08-10 - รุปการปฎิบัติเพื่ออนาคามีผล - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 09-10 - อนุโลมและปฎิโลม - หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ทางสายพระนิพพาน - 10-10 - ทบทวนการปฎิบัติ และความรู้เดิม - หลวงพ่อฤษีลิงดำ