หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงหนังตู้ 1

ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่

101 สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ.mp3
102 สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้.mp3
103 สวรรค์ในหน้าที่การงาน.mp3
104 ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้.mp3
105  อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส.mp3
106  อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป.mp3
107 อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม.mp3
108 อุดมคติของโพธิสัตว์.mp3
111  กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธ์ การสืบสกุล.mp3
112 การชนะโลก.mp3
113 การดับทุกข์เป็นหน้าที่ของทุกคน.mp3
114 การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง.mp3
115 การตั้งจิตไว้ถูก.mp3
116 การงานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก.mp3
117 (1) การทำงานคือการปฏิบัติธรรม.mp3
117 (2) การมีชีวิตด้วยจิตว่าง.mp3
128 การระลึกถึงบรรพบุรุษ.mp3
118 การทำบุญสุนทรทานคืออะไร.mp3
121 การบวชคืออะไร.mp3
122 การบริหารธุรกิจแบบพุทธ.mp3
123 การประพฤติธรรมให้สุจริต.mp3
124 การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง.mp3
125 การพักผ่อน.mp3
126 การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน.mp3
127 การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ.mp3
131 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร.mp3
132 การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา.mp3
133 การสังคมคืออะไร.mp3
134 การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว.mp3
135 สนทนาปัญหาบ้านเมือง.mp3
136 ความประสงค์อันแท้จริงเกี่ยวกับการจัดงานล้ออายุ.mp3
137 ความกระหายต่อธรรม_ ธัมมกามยตา.mp3
138 ความเป็นหนี้และความไม่เป็นหนี้.mp3
141 ความมีจุดหมายปลายทาง.mp3
142 ความรักดี.mp3
143 ความรักผู้อื่น.mp3
144 ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการทำงาน.mp3
145 คุณค่าของชีวิต.mp3
146 ฆรเมสิธรรม(ฆราวาสธรรม).mp3
147 จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา.mp3
148 ชีวิตคืออะไร.mp3
151 ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา.mp3
152 ทรัพย์สมบัติคืออะไร.mp3
153 ทำงานให้สนุกได้อย่างไร.mp3
154 ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์.mp3
155 ทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.mp3
156 ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง.mp3
157 ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง.mp3
158  ธรรมะกลับมาปัญหาหมด.mp3
161 ธรรมะกับปัญหาปากท้อง.mp3
162 ธรรมะคือหน้าที่.mp3
163 ธรรมะคืออะไร  จะมีธรรมะได้อย่างไร.mp3
164 ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก.mp3
165 ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต.mp3
166 การทำงานให้สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬา.mp3
167 ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ.mp3
168 บุตรที่ประเสริฐที่สุด.mp3
171 ประมวลเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับฆราวาส.mp3
172 ประโยชน์ของการทำวัตรสวดมนต์.mp3
173 เป้าหมายของชีวิต.mp3
174 ผัสสะเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและควบคุม.mp3
175 ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก.mp3
176 หน้าที่กับคุณธรรม.mp3
177 พ่อแม่สมบูรณ์แบบ.mp3
178 พึ่งตน พึ่งธรรม.mp3
181 หน้าที่ของพุทธบริษัท.mp3
182 แม่,พระคุณของแม่.mp3
183 หลักพื้นฐานการมีธรรมะและการบำเพ็ญหน้าที่.mp3
184 โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก.mp3
185 โลกอื่น.mp3
186 วิธีทำสมาธิเบื้องต้น.mp3
187 วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี.mp3
188 เศรษฐกิจคืออะไร.mp3
191 สติและการฝึกสติ.mp3
192 สนทนาเรื่อง ธรรม คำเดียว.mp3
193 สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา.mp3
194 สมาธิและการพัฒนาของระบบสมาธิ.mp3
195 ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต.mp3
196 สวรรค์ในทุกอิริยาบถ.mp3
197 สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา.mp3
198 สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร.mp3

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พุทโธอยู่ที่ใจ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


มรณะกรรมฐาน หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ความยึดถือ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


การบูชาด้วยการภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


โลกธรรม ๘ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


ทานอันบริสุทธิ์ - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
บทปฏิบัติภาวนา - ของจริง - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


อาการ ๓๒ - หลวงปู่สิม พพุทฺธาจาโร


พุทโธฝึกสติ - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร