หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0081 - หลักการพิจารณาจิตใจว่าเป็นอะไรอยู่ในปัจจุบัน (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ธรรมะในชีวิตประจำวัน" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0080 - ประชาธิปไตยแบบพระไม่ตรงกับฆราวาส


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ธรรมะในชีวิตประจำวัน" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0079 - ขอบเขตของความ โลภ โกรธ หลง มีอยู่แค่ไหน (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ธรรมะในชีวิตประจำวัน" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0078 - ศิล ๕ คือหลักประกันความปลอดภัยของสังคม (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ธรรมะในชีวิตประจำวัน" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0077 - จิตที่เป็น เปรต สัตว์เดรัจฉาน เทวดา เป็นอย่างไรที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ตัดกรรม" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0076 - วืธีละ โลภ โกรธ หลง (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ตัดกรรม"

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0075 - การไม่ทำบาปทั้งปวง จะปฎิบัิติอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ตัดกรรม" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0074 - วิธีตัดเวรตัดกรรม (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ตัดกรรม" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0073 - วิธีทำสมาธิ ไม่ใช่เพียงนั่งหลับตาอย่างเดียว (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ตัดกรรม" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0072 - การทำสมาธิไม่จำเป็นต้องมีศิลก็ได้ (พุธ ฐานิโย)ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0071 - ภูมิจิต ภูิมิธรรม ของพระโสดาสกิทาอนาคา ย่อมมีทั้งผิดและถูก (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "การทำสมาธิตามแบบอาจารย์เสาร์ (๑)(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูรายสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0070 - สมาธิตามแบบธรรมชาติ เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้

ดูรายชื่อสารบัญธรรมะทั้งหมดที่นี่


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "การฝึกสมาธิที่เป็นองค์ณาน" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่


0069 - พระโสดาบันสนับสนุนให้สามีฆ่าสัตว์ ผิดหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวร ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0068 - ลักษณะจิตของพระอรหันต์ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวร ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ (๑)"(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0067 - สมาธิในฌาน เป็นสมาธิที่โง่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวร ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0069 - ถ้าเชื่อมั่นในคุณธรรมความดีของตัวเองแล้ว ตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่า (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวร ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

065 - เจตสิก คืออะไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0064 - จิตใจ กับ วิญญาณ ต่างกันหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0063 - รูปดับ นามเกิด หมายความว่า (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓"(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0061 - บุญกับบาปเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากัน (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0059 - การตายของคนมี ๒ ลักษณะ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0058 - ตายแล้วเกิดใหม่จริงหรือ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0057 - การเห็นดวงไฟในสมาธิคืออะไรที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๑"(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0056 - ผู้ปฎิบัติจำต้องเดินทางไปศึกษาฎิบัติสมาธิในสำนักครูอาจารย์ต่างจังหวัดหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๒" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0055 - จิตตอนละทิ้งสมมุติบัญญัติ เข้าสู่ปรมัตถ์ นั้น เป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๑" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0054 - คุณสมบัติความเป็นพระโสดาบัน (พุธ ฐานิโย)ที่มา : : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๖" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0053 - ภาวนาพุทโธก่อน ต่อมาภาวนาสัมมาอะระหัง จิตไม่มั่นคง เดี๋ยวสัมมาฯ เดี๋ยวพุทโธ จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0052 - เจ้ากรมนายเวร มีจริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "สนทนาปรึกษาธรรม ๕" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0051 - มีคนทรง บังคับให้เป็นคนทรง จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0050 - นั่งสมาธิแล้วหลับเสมอ ควรแก้ไขอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0049 - นั่งสมาธิแล้ว ทำให้กิเลสหลุดอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูรายชื่อสารบัญธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0048 - เบื่อหน่ายการทำสมาธิ จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


ทีี่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0047-สมาธิในอริยมรรค (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0046 - เรื่อง "เข้าทรง"ของหลวงพ่อพุธ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕"
ดูรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0045 - สิ่งยึดเหนี่ยวที่สำคัญของจิตใจ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0044 - ความประมาทคืออะไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0043-บรรลุโสดาบันมากอ่น เกิดใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานได้หรือไม่ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔"
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0042 - เคยบรรลุโสดาบันมาก่อนในอดีตชาติ เมื่อเกิดใหม่ ความเป็นอริยบุคคลแต่เดิม จะปรากฎเมื่อใด (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0041 - ลักษณะการพิสูจน์ความเป็นพระโสดาบัน (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔"(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0040 - จิตที่เป็นฐีติภูตัง เป็นโลกุตตรจิต หรือยัง (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0039 - จิตที่ได้ทราบอริยสัจ ๔ เป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔"(พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0038 - รูปคือร่างกายจะเห็นเกิดดับได้อย่างไร


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0037 - จิตภาวนาสงบนิ่ง จะทำวิปัสสนาไปพร้อมด้วย จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มี : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔"(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0035 - เริ่มกรรมฐานต้องขอกรรมฐานก่อนหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0034 - กรรมฐานที่ยึดวิธีทำให้เสียสตินั้น เป็นจริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0031 - การนั่งสมาธิแบบลืมตา ทำให้เกิดปัญญาจริงหรือ (พุุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0029-ถือแค่ศิลห้าบรรลุนิพพานได้หรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0028-ตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับบุญกรรมหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (พุธ ญานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0027 - ทำอย่างไรจะรู้กรรมในอดีต (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0026 - พระพุทธเจ้ากินมังสวิรัตหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

0025 - พระปฎิบัติสมาธิสู้คฤหัสถ์ไม่ได้เพราะอะไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓"(พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0024 - รูปร่างของจิตเป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕"(พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0023 - ทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นได้บุญหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเืรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะอื่น ๆ ได้ที่นี่

0022 - เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


ดูสารบัญรายชื่อพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

0021 - พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน (พุธ ฐานิโย)


ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0020 - สมาธิเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจ (พุธ ฐานิโย)


ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0019-อาหารของจิตคือความคิด (พุธ ฐาินิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม๕" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0018 - วิธีกาารแก้โมโห (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสทนาธรรม ๕" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0017-ทำบุญไม่ได้กรวดน้ำจะได้หรือไม่อย่างไร (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (พุธ ฐานิโย)
ดูรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0016 - การตั้งศาลพระภูมิจำเป็นหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕"(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0015 - นรกสวรรค์มีมาแต่เมื่อไหร่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : :ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาะรรม ๒" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0014 - ผีมีจริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : :ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0013 - ปัญญาในสมาธิ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "การฝึกสมาธิที่เป็นองค์นาน" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0012 - อาการวูบในสมาธิเป็นอย่างไร


ที่มี : :ซีดีธรรมะ เรื่อง :"เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวรเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔" (พุธ ฐานิโย)
ดูรายสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0011 - สมาธิของศาสนาพุทธ ต่างกับ ศาสนาพราหม อย่างไร (พุธ ฐานิโย))


ที่มา : :ซีดีธรรมะ เรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๒" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะที่มีทั้งหมดได้ที่นี่

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สารบัญรายชื่อพระธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ทั้งหมด

วิธีนั่งสมาธิไปดูนรก สวรรค์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
ลักษณะจิตที่เป็นสมาธิ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
จิต วิญญาณ และร่างกายมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ขณะตั้งใจพิจารณากายคตาสติ จิตกลับไปคิดเรื่องอื่น เป็นการดำเนินทางผิดหรือไม่ 
การละความชั่วกระทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีวิธีทำอย่างไร 
รับประทานเนื้อจะเสื่อมจากความเป็นอริยบุุคคลหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
จิตที่เป็นฐีติภูตังเป็นโลกุตตรจิตหรือยัง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การพิจารณากายสติให้เห็นเป็นพระไตรลักษณ์ ถือว่ากำลังเดินในอริยมรรค หรือยัง 
การพิจารณาความเป็นธาตุ ๔ นั้น ใช้ได้เฉพาะกายเท่านั้นหรือ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การพิจารณาพระไตรลักษณ์ พิจารณาได้ทั้ง กาย เวทนา จิต ธรรม ใช่หรือไม่ 
ผู้ที่ทำสมาธิใหม่ ๆ ควรใช้เวลาทำสมาธิในแต่ละวันเท่าใด จึงจะได้ผล 
ขอทราบจิตที่ทราบอริยสัจ ๔ โดยสังเขป หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การเห็นนามรูปเกิดดับ เห็นเป็นลักษณะอย่างไร และภูมิจิตอยู่ในขั้นไหน 
ทำอย่างไรจึงจะรู้กรรมเก่าในอดีต เพื่อแก้กรรมนั้นให้หมดไป หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ศิล ๕ หรือ ศิล อื่น ๆ เกี่ยวกับการปฎิบัติสมาธิมากน้อยอย่างไรหรือไม่ 
จะพิจารณาจากสิ่งใดว่าเราสำเร็จในการปฎิบัติธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พระพุทธเจ้าละทิ้งลูกน้อยออกบวช ผิดหรือไม่ มีกรรมหรือไม่ 
คำว่าคนหมดกรรมแล้ว หมายความว่าอย่างไร กรรมนี้เป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ 
มีวิธีใดพิจารณาว่าพระธาตุใดเป็นของจริงของปลอม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ทำสมาธิ จิตไม่ค่อยอยู่ในคำภาวนา มีวิธีแก้อย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
หลวงพ่อบอกว่า ให้กำหนดลงที่จิต ๆ เป็นนามธรรม จะหาจุดที่กำหนดลงตรงไหน 
การเห็นสีของสมาธิเป็นสีต่าง ๆ เราควรเพ่งสีในจิตหรือไม่ จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่
ทำอย่างไรจึงจะดึงผู้ประพฤติผิดให้อยู่ในศิลในธรรมได้ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ขณะนั่งสมาธิ จิตชอบเผลอไปคิดเรื่องต่าง ๆ ทำอย่างไรจิตจึงจะไม่เป็นอย่างนั้น 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ หมายถึงอะไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
คนที่ตายแล้วกลับมาเกิดได้จริงหรือ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การแผ่เมตตาให้แก่ผู้คิดร้ายต่อเรา ถ้าจะให้ได้ผลเร็วควรทำอย่างไร 
มีความเห็นว่าการปฎิบัติสมาธิเป็นเรื่องลึกลับ น่ากลัว ควรทำอย่างไร
ทำอย่างไรจิตจึงจะสงบเป็นสมาธิได้เร็ว และเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้เร็ว 
อย่างไรจึงเรียกว่าผู้ทรงญาณ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สุขอันเกิดจากปิติในสมาธิเป็นสุขจริงหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เวลานั่งสมาธิเหมือนกายจะระเบิด ควรปฎิบัติอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วิญญาณเป็นของไม่เที่ยง เมื่อคนตายไปแล้วไปเกิดใหม่ แสดงว่าวิญญาณเป็นของเที่ยง
ลักณะของพระไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นในจิตขณะทำสมาธิ เป็นอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เรื่องเหล็กไหลของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
รูปขันธ์เคลื่อนไหวได้หรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
มหาสติปัฏฐาน คืออะไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือไม่ว่า พระอรหันต์มรณภาพแล้วไปไหน 
นั่งสมาธิวันละเท่าใด จึงจะรู้ธรรม เห็นธรรมได้ง่าย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
นั่งสมาธิมานาน ไม่เคยเห็นนิมิตร เป็นเพราะอะไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
นั่งสมาธิเกิดร้อนวูบวาบ พร้อมกับสะดุ้ง ต่อไปจะทำอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ทำสมาธิโดยวิธีการเพ่งพิจารณากระดูกต้องทำอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ทำไมมรรค ๘ จึงมีปัญญาอยู่ ๒ อย่าง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ทำบุญตักบาตรพระในวันพระญาติมารับส่วนบุญจริงหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
จิตว่าง หรือจิตหลุดพ้นจากกิเลสเป็นอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
จิตตกภวังค์เป็นอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
จิตดั่งเดิม หรือจิตประภัสสร เป็นอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
จิตเกิดดับคืออะไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ควรปฎิบัติอย่างไรต่อศาลพระภูมิ จึงจะได้ชื่อว่าไม่งมงาย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ขาเป็นเหน็บชาขณะนั่งสมาธิ จะต้องเปลี่ยนอิริยาบทหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ขั้นของการเกิดสมาธิมี 2 ลักษณะ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ขณะนั่งสมาธิเกิดทุกขเวทนา เช่นความเจ็บปวด ควรทำอย่างไร 
0002 - ทำไมมรรค ๘ จึงมีปัญญาอยู่ ๒ อย่าง (พุธ ฐานิโย)
0003 - จิตเกิดดับเป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0004 - วิปัสสนาแบบนึกคิดเอาเอง (พุธ ฐานิโย)
0005 - ฐีติภูตังของอาจาร์มั่นคืออะไร (พุธ ฐานิโย)
0006 - รูปขันธ์เคลื่อนไหวได้หรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0007 - หลักการเพ่งพิจารณากระดูก (พุธ ฐานิโย)
0008 - การกำหนดตามรู้ตามเห็นที่จิตจะกำหนดอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0009 - การเรียนสมาธิที่ผิดทาง (พุํธ ฐานิโย)
0010 - เป็นนักปฎิบัติอย่าไปติดวิธีการ (พุธ ฐานิโย)
0011 - สมาธิของศาสนาพุทธต่างจากศาสนาพราหมอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0012 - อาการวูบในสมาธิเป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0013 - ปัญญาในสมาธิ (พุธ ฐานิโย)
0014 - ผีมีจริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0015 - นรกสวรรค์มีมาแต่เมื่อไหร่ (พุธ ฐานิโย)
0016 - การตั้งศาลพระภูมิจำเป็นหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0017 - ทำบุญไม่ได้กรวดน้ำได้หรือไม่อย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0018 - วิธีการแก้โมโห (พุธ ฐานิโย)
0019 - อาหารของจิตคือความคิด (พุธ ฐานิโย)
0020 - สมาธิเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจ (พุธ ฐานิโย)
0021 - พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน (พุธ ฐานิโย)
0022 - เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ (พุทธ ฐานิโย)
0023 - ทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นได้บุญหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0024 - รูปร่างของจิตเป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0025 - พระปฎิบัติสมาธิสู้คฤหัสถ์ไม่ได้เพราะอะไร (ุพุธ ฐานิโย)
0026 - พระพุทธเจ้ากินมังสวิรัตหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0027 - ทำอย่างไรจะรู้กรรมเก่าในอดีต (พุธ ฐานิโย)
0028 - ตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับผลกรรมหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0029 - ถือแค่ศิลห้า บรรลุนิพพานได้หรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0030 - สมาธิที่ใจสงบพอควร จะพิจารณาสิ่งใดให้เห็นแจ้ง จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0031 - การนั่งสมาธิแบบลืมตา ทำให้เกิดปัญญาจริงหรือ (พุธ ฐานิโย)
0032 - คนซื้อหมูมารับประทาน มีผลบาปด้วยหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0033 - ง่วงนอนขณะทำสมาธิ จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0034 - กรรมฐานที่ยึดวิธีทำให้เสียสตินั้น เป็นจริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0035 - เริ่มกรรมฐานต้องขอกรรมฐานก่อนหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0036 - นามรูปดับเป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0037 - จิตภาวนาสงบนิ่ง จะทำวิปัสสนาไปพร้อมด้วย จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0038 - รูปคือร่างกายจะเห็นเกิดดับได้อย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0039 - จิตที่ได้ทราบอริยสัจ ๔ เป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0040 - จิตที่เป็นฐีติภูตัง เป็นโลกุตตรจิตหรือยัง (พุธ ฐานิโย)
0041 - ลักษณะการพิสูจน์ความเป็นพระโสดาบัน (พุธ ฐานิโย)
0042 - บรรลุโสดาบันมาก่อน เมื่อเกิดใหม่ ความเป็นอริยบุุคคล จะปรากฎเมื่อใด (พุธ ฐานิโย)
0043 - บรรลุโสดาบันมาก่อน เกิดใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉาน ได้หรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0044 - ความประมาทคืออะไร (พุธ ฐานิโย)
0045 - สิ่งยึดเหนี่ยวที่สำคัญของจิตใจ (พุธ ฐานิโย)
0046 - เรื่อง "เข้าทรง" ของหลวงพ่อพุธ (พุธ ฐานิโย)
0047 - สมาธิในอริยมรรค (พุธ ฐานิโย)
0048 - เบื่อหน่ายการทำสมาธิจะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0049 - นั่งสมาธิแล้วกิเลสหลุด อย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0050 - นั่งสมาธิแล้วหลับเสมอ ควรแก้ไขอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0051 - มีคนทรง บังคับให้เป็นคนทรง จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
oo52 - เจ้ากรรมนายเวร มีจริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0053 - ภาวนาพุทโธก่อน ต่อมาภาวนาสัมมาอะระหัง จิตไม่มั่นคง  จะทำอย่างไร
0054 - คุณสมบัติความเป็นพระโสดาบัน (พุธ ฐานิโย)
0055 - จิตตอนละทิ้งสมมุติบัญญัคิ เข้าสู่ปรมัตถ์นั้น เป็นอย่างไร(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0056 - ผู้ปฎิบัติจำต้องเดินทางไปศึกษาปฎิบัติในสำนักครูอาจารย์ต่างจังหวัดหรือไม่
0057 - การเห็นดวงไฟในสมาธิคืออะไร (พุธ ฐานิโย)
0058 - ตายแล้วเกิดใหม่จริงหรือ (พุธ ฐานิโย)
0059 - การตายของคนมี ๒ ลักษณะ (พุธ ฐานิโย)
0060 - การกำหนดรู้ที่ลมหายใจหมายความว่าอะไร (พุธ ฐานิโย)
0061 - บุญกับบาปเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากัน (พุธ ฐานิโย)
0062 - ตวามรู้ในขั้นโลกี่ย์ ต่างกับความรู้ขั้นโลกุตตรอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0063 - รูปดับ นามเกิด หมายความว่า (พุธ ฐานิโย)
0064 - จิตใจ กับ วิญญาณ ต่างกันหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0065 - เจตสิก คืออะไร (พุธ ฐานิโย)
0066 - ถ้าเชื่อมั่นในคุณธรรมความดีของตัวเองแล้ว ตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่า (พุธ ฐานิโย)
0067 - สมาธิในฌานเป็นสมาธิที่โง่ (พุธ ฐานิโย)
0068 - ลักษณะจิตของพระอรหันต์ (พุธ ฐานิโย)
0069 - พระโสดาบันสนับสนุนให้สามีฆ่าสัตว์ ผิดหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
0070 - สมาธิตามแบบธรรมชาติ เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ (พุธ ฐานิโย)
0071 - ภูมิจิต ภูมิธรรม ของพระโสดา สกิทา อนาคา ย่อมมีทั้งผิดและถูก (พุธ ฐานิโย)
0072 - การทำสมาธิ ไม่จำเป็นต้องมีศิลก็ได้ (พุธ ฐานิโย)
0073 - วิธีทำสมาธิ ไม่ใช่เพียงนั่งหลับตาอย่างเดียว (พุธ ฐานิโย)
0074 - วิธีตัดเวร ตัดกรรม (พุธ ฐานิโย)
0075 - การไม่ทำบาปทั้งปวง จะปฎิบัติอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0076 - วิธีละ โลภ โกรธ หลง (พุธ ฐานิโย)
0077 - จิตที่เป็น เปรต สัตว์เดรัจฉาน เทวดา เป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0078 - ศิล ๕ คือหลักประกันความปลอดภัยของสังคม (พุธ ฐานิโย)
0079 - ขอบเขตของ ความโลภ โกรธ หลง มีอยู่แค่ไหน (พุธ ฐานิโย)
0080 - ประชาธิปไตยแบบพระไม่ตรงกับฆราวาส (พุธ ฐานิโย)
0081 - หลักการพิจารณาจิตใจว่า เป็นอะไรอยู่ในปัจจุบัน (พุธ ฐานิโย)
0082 - หลักการปฎิบัติสมาธิแบบสากล (พุธ ฐานิโย)
0083 - วิธีฝึกสมาธิในห้องเรียน จนรู้ข้อสอบล่วงหน้า (พุธ ฐานิโย)
0084 - ลักษณะธรรมชาติของจิตที่มีพลังงาน (พุธ ฐานิโย)
0085 - วิถีทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (พุธ ฐานิโย)
0086 - อัปปนาสมาธิ กับ อัปปนาฌาน ต่างกันอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
0087 - สมาธินอกวิธีการ (พุธ ฐานิโย)
0088 - จิต กับ เจตสิก (พุธ ฐานิโย)
0097 - เป็นพระโสดาบันไม่ใช่ของสูง เป็นของธรรมดา (หลวงพ่อฤษี ลิงดำ)
0113 - จิตฟุ้งซ่านเป็นสิ่งดี (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0114 - จิตประภัสสรเป็นอย่างไร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0115 - พระอรหันต์มรณภาพแล้วไปไหน (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0116 - การรู้จักพระพุทธเจ้าในลักษณะคุณธรรม (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0117 - การเห็นพระพุทธเจ้าในนิมิตรเป็นสิ่งที่ผิด (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0118 - พอจิตนิ่ง ลมหายใจและคำภาวนาก็หายไป ควรทำอย่างไร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0119 - การเจริญสมาธิ การพิจารณาอสุภฯ การพิจารณาธาตุฯ ควรพิจารณาอะไรก่อน 
0120 - ทำสมาธิ แล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรรวมเข้ามาในตัว อาการย่างนี้เป็นอย่างไร 
0127 -พระอริยเจ้า เมื่อนอนหลับ ยังฝันเหมือนคนธรรมดาอยู่หรือไม่ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0128 - การเห็นนามรูปเกิดดับ เห็นเป็นลักษณะอย่างไร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) 
0129 - สมาธิต่อเนื่องวิปัสสนา ทำอย่างไร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0130 - ทำบุญตักบาตรในวันพระ ญาติมารับผลบุญจริงหรือไม่ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) 
0131 - การถวายสังฆทาน เป็นอย่างไร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0132 - รักษาได้แต่ศิล 5 จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0133 - อยากเกิดเป็นพระอินทร์ หรือ เทวดา ต้องทำอย่างไร(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
0134 - วิธีเลือกครูกรรมฐาน (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

นิมิตรและวิปัสสนา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
อารักขกรรมฐาน 4 - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
อริยสัจ ๔ (ตอน๓) - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
อริยสัจ ๔ อย่างย่อ (๒) - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
อริยสัจ ๔ อย่างย่อ (๑) - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
อบรมอุบาสก อุบาสสิกา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
อบรมพระนักศึกษาสจล และสนทนาธรรม - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
หลักของสติปัฏฐาน - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
หนทางดำเนินจิต - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สังสารวัฏ(การเวียนว่ายตายเกิด) - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สมาธิในฌาน - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สมาธิในชีวิตประจำวัน 4 - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สมาธิในชีวิตประจำวัน 3 - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สมาธิในชีวิตประจำวัน 2 - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สมาธิในชีวิตประจำวัน1 - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานการปฏิบัติ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สภาวะธรรมของจิต - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ศีลห้ากับสังคม - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ศีลห้า - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ศีล สมาธิ ปัญญาในทางปฏิบัติธรรม - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ศีล สุตะ ปัญญา จาคะ และวิมุตติ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ศิลเป็นคุณธรรมของมนุษย์ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ศิล วิธีทำสมาธิ และ แก้ปัญหา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วิธีสร้างพลังจิตปราบขันธมาร - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วิธีทำสมาธิและวิธีแก้ปัญหา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วิถีจิต - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
โพชฌงค์ โปรดคนป่วย - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ปรึกษาและสนทนาธรรม 5 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ปรึกษาและสนทนาธรรม 4 - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ปรึกษาและสนทนาธรรม 3 - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ปรึกษาและสนทนาธรรม 2 - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ปรึกษาและสนทนาธรรม 1 - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ2 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ1 - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
บูรพาจารย์ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
บริกรรมภาวนา - พิจารณาและกำหนดตามรู้ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ธรรมะอันเกี่ยวเนื่องกับประจำวัน - หลวงพ่อ พุธ ฐานิโย
ธรรมเทศนา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ตายแล้วเกิด - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ตามรอยพระพุทธองค์ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ตามดูอารมณ์จิต - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ฐานการภาวนา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
จิตว่าง - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
จิตตภาวนา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
งานท่านพ่อเฟื่อง - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
กิเลสมาร - การสร้างบารมี - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การพิจารณาพระไตรลักษณ์ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การฝึกสมาธิภาวนาที่เป็นองค์ฌาน - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การปฏิบัติที่แรกหลวงปู่หล้า - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การปฎิบัติภาวนาจิต - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การปฎิบัติตามพุทธบัญญัติ ๕-๖ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การปฎิบัติตามพุทธบัญญัติ ๓-๔ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การปฎิบัติตามพุทธบัญญัติ ๑-๒ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ลักษณะจิตเป็นพุทธะ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พุทธานุสสติ และ ตอบปัญหา - พุทธทาสภิกกขุ
ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ละความชั่ว ทำความดี - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เรื่องของสมาธิ แสดงธรรมที่วัดบวร เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔
เรื่องของสมาธิ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เรื่องของฌาน - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พุทธานุสสติและตอบปัญหาธรรม - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
แนวทางดำเนินจิต - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เทศน์ณ วัดอโศการาม 20 กรกฎาคม ฯ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ทุกข์และมหาสติ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
บริกรรมภาวนา และกำหนดรู้ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ตามรอยพระพุทธองค์ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ตัดกรรม - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิธีการดับไฟนรก - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การบริกรรมภาวนา พิจารณา และ กำหนดรู้ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

ผลงานด้านบทกลอนและคติธรรม

บทนำบูชาครู

กลอนสุภาพพึงจำมีกำหนด

กลอนหนึ่งบทสี่วรรคกรองอักษร

วรรคละแปดพยางค์นั้นศัพท์สุนทร

อาจยิ่งหย่อนเจ็ดหรือเก้าเข้าหลักการ


ห้าแห่งคำคล้องจองต้องสัมผัส

สลับจัดรับรองส่งประสงค์สมาน

เสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณ

เป็นกลอนกานต์ครบครัยฉันนี้เอย

ที่มา : กลอนโบราณ ไม่ทราบที่มา

วันที่บันทึก : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

บทนำบูชาครู ๒

คำประพันธ์บทพระธรรมไม่จำเพาะ

ว่าจะต้องไพเราะเพราะอักษร

หรือสัมผัสช้อยชดแห่งบทกลอน

ที่อรชรเชิงกวีตามนิยม

ขอแต่เพียงให้อรรถแห่งธรรมะ

ได้แจ่มจะถนัดเห็นเป็นปฐม

แล้วได้รสแห่งพระธรรมด่ำอารมณ์

ที่อาจข่มเบิกใจให้เจริญ

ให้นิสัยเปลี่ยนใหม่จากก่อนเก่า

ไม่ซึมเศร้าสุขสง่าน่าสรรเสริญ

เป็นจิตกล้าสามารถไม่ขาดเกิน

ขอชวนเชิญชมธรรมรสงดกวี

ที่มา : จากหนังสือ หัวข้อธรรมในคำกลอน พุทธทาสภิกขุ

ISBN : ๙๗๔-๗๓๖๓-๗๙-๘,๒๘๔,๓๑๔๔

บทกลอนล้ออาจารย์


คำประพันธ์ผมนั้นมันขรุขระ

เป็นขยะตัวอัษรไม่เหมาะสม

ด้วยเรียนน้อยภาษาไทยยากบรม

หัดแต่งกลอนชวนชมเมื่อกลางวัย


ยามเป็นเด็กครูก็สอนผมไม่สน

ไม่นิยมการเล่าเรียนและเขียนอ่าน

ด้วยยังสุขอยู่ในวัยปฐมยาม

จบจากรามฯก็บุญแล้วแม่แก้วตา


คุณสมบัติส่วนตัวแย่แก้ไม่หาย

ติดนิสัยอ่านหนังสือไม่เหมาะสม

เรียนกอไก่แต่ไปอ่านแก้พัดลม

ไม่เหมาะสมกับวัยใด ๆ เลย


อยู่มาได้ด้วยบุญพระท่านช่วยไว้

เรียนอยู่ในวัดทั้งหลายที่เปิดสอน

ข้าวก้นบาตรกินจนชินขอวิงวอน

เขียนบทกลอนผิดอักขระขออภัย


ด้วยอารมณ์เริงรื่นตัวอักษร

กลั่นบทกลอนเป็นธรรมสอนลูกหลาน

จะถูกมั่ง ผิดมั่ง จะพยายาม

เปิดตำนานหนังสือเท่าที่มี


ครูบาปราชญ์ท่านสั่งสอนไว้

ล้วนเป็นเหตุให้ใจคิดสงสัย

ชาติหน้ามีจริงหรือเช่นไร

สอนกันไว้ดูสับสนน่าชมเชย


ถึงลูหลานทำนิลเป็นที่รัก

ขอให้รักเชื่อในเรื่องมีเหตุผล

ทำดีย่อมได้ดีกันทุกคน

ผลกรรมส่งส่องสว่างทางเจริญ


ส่ิงไหนเป็นเรื่องโลกุตตระ

หลานที่รักโปรดพักคำถามก่อน

เถียงกันมาเป็นพันปีขอวิงวอน

ไม่สะท้อนเรืองปัญญาใด ๆ เลย


พระพุทธองค์ท่านสอนแต่เรื่องทุกข์

เรื่องใดผุดตรงตต่อหน้าต้องแก้ก่อน

เรื่องชาติหน้ามีจริงไหมใคร่วิงวอน

ตายไปก่อนแล้วจะตอบตัวเอง

ปัญญากโล : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ผลงานด้านหนังสือ

ผลงานด้านดีวีดีทัศน์

รายชื่อซีดี/วีซีดี/ดีวีดี ที่แจก

DVD ปรึกษาและสนทนาธรรม ๑
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ขออนุโมทนาขอบคุณ

-http://www.fungdham.com/ (ข้อมูลซีดี)

-http://www.dhammajak.net/forums/index.php (ลานธรรมจักร)

-www.Thammasatu.com

-www.Watsakae

-www.Jozho.net